Aijjoos-kumppanuushanke II (2013-2015)

Aijjoos-hanke II:n tavoitteena oli ikäihmisten hyvinvoinnin vahvistuminen. Hankkeen myötä ikäihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet lisääntyivät. Maaseutu elinympäristönä koettiin vetovoimaisena ja ikäihmiset voimavarana.

Keskeisiä toimintamuotoja olivat:

1. Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistuminen

Hyvinvoinnin vahvistumisen keinoja Aijjoos-hankkeessa olivat ryhmätoiminta, terveystapaamiset kylätaloilla, luennot, koulutus sekä tapahtumat. Hyvinvointia saavutettiin myös ikäpolvityön ja kulttuurin keinoin esim. Vanhemman väen koulupäivillä ja voimaa valokuvista -menetelmällä. Eri-ikäisten ja eri tahojen ikäosaaminen vahvistui hankkeen aikana.

2. Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen

Osallistumismahdollisuudet lisääntyivät, sillä tapahtumia ja tilaisuuksia oli lähellä ikäihmisiä esimerkiksi kylätaloilla. Aijjoos-hanke II:n aikana osallistumiskertoja eri tilaisuuksiin ja ryhmiin kertyi yli 16 000. Hankkeessa tuettiin sosiaalisten verkostojen vahvistumista ja yhteisöllisyyttä. Aijjoos-hankkeessa perustettiin ikäihmisten asiantuntijaryhmä. Ikäihmiset toimivat hankkeessa kehittäjinä.

3. Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan monipuolistuminen

Vertais- ja vapaaehtoistoimintaa kehitettiin kouluttamalla alueelle tukihenkilöitä ja vertaisohjaajia sekä järjestämällä heille virkistystä ja tukea. Aijjoos-hankkeessa innostettiin eri-ikäisiä mukaan vapaaehtoistoimintaan esim. Tee Aijjoos hyvää -kampanjassa nuoret haravoivat ikäihmisten pihoja. Hankkeessa toimi vertaisohjaajien vetämiä ryhmiä paikallisten tarpeiden mukaan.

4. Järjestöjen tekemä auttamistyö täydentää alueen palveluja

Ikäihmisten hyvinvointia vahvistettiin yhteistyössä kuntien, Kuntayhtymä Kaksineuvoisen, seurakuntien, järjestöjen ja yritysten kanssa. Yhteistyötä tehtiin myös alueen muiden hankkeiden kanssa. Aijjoos-hanke II oli osa valtakunnallista Eloisa ikä -ohjelmaa. Hanketta rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

5. Toimintamallin juurtuminen ja levittäminen

Aijjoos-hankeessa kehitettyjä hyviä käytäntöjä levitettiin alueellisesti ja valtakunnallisesti esim. Innomarkkinoilla 2013, Gerontologia -päivillä 2013, Kuntamarkkinoilla 2015 ja Raha-automaattiyhdistyksen Inhimillisenä uutisena. Ikäihminen toteutti yhdessä nuoren kanssa Lähe Aijjoos kylille -dokumenttielokuvan. Dokumentti esitteli hankkeen toimintaa.

Aijjoos-kumppanuushanke (2008-2012)

Aijjoos-hankkeen toiminnan lähtökohtana oli voimavaralähtöisyys. Hankkeessa kehitettiin Hyvinvointia tukevan vanhustyön malli Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueelle. Hankkeen tarkoituksena oli vastata ajoissa ikäihmisten tarpeisiin ja ehkäistä ongelmia ennalta, että he voivat asua vireinä omassa kotiympäristössään.

Hanke toteutui Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry:n, Härmän Vanhustentukisäätiön, Kortesjärven Vanhustenhuolto ry:n, Lappajärven palvelukoti ry:n, RAY:n, Kauhavan kaupungin, Evijärven ja Lappajärven kuntien ja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kanssa yhteistyössä vuosina 2008–2012 monipuolisena kumppanuushankkeena.

Keskeisiä toimintamuotoja olivat:

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit, jotka tehtiin Kuntayhtymä Kaksineuvoisen toimesta systemaattisesti kaikille kotona asuville ja säännöllisten vanhuspalvelujen piiriin kuulumattomille 75-vuotiaille.

Hyvinvointia tukeva ryhmätoiminta, jota järjestettiin kaikilla paikkakunnilla Aijjoos-hankkeen toimesta. Ryhmätoiminnalla tavoitettiin myös riskiryhmiin (masentuneisuus, yksinäisyys, alttius kaatumisille jne.) kuuluvia ikäihmisiä. Lisäksi ikäihmisiä ohjattiin alueella jo toimiviin ryhmiin.

Ohjaus ja neuvonta, jota toteutettiin puhelimitse, kotikäynneillä, tapahtumissa, koulutuksissa ja kursseilla. Aijjoos-hankkeessa laadittiin Palveluopas Evijärven, Kauhavan ja Lappajärven ikäihmisille vuosina 2009 ja 2011. Palveluoppaasta laadittiin myös nettiversio. Lisäksi hankkeessa laadittiin Ryhmäkalenteri, johon koottiin ikäihmisten hyvinvointia tukevia ryhmiä Evijärven, Kauhavan ja Lappajärven alueilta vuosina 2010, 2011 ja 2012. Matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluja kehitettiin yhdessä Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kanssa.

Arjen teknologian hyödyntäminen, josta järjestettiin ikäihmisille koulutustilaisuuksia. Aiheina olivat pankkikortin, nettipankin, tietokoneen, kännykän sekä bensa-automaatin käyttö. Yhteistyötä tehtiin paikallisten yritysten kanssa, ja ikäihmisille järjestettiin käytännön harjoituksia.

Vapaaehtoistyön tehostuminen. Hankkeessa koulutettiin tukihenkilöitä ja ryhmänohjaajia. Tukihenkilöitä välitettiin niitä tarvitseville. Tukihenkilöille ja ryhmänohjaajille järjestettiin koulutusta, virkistystä ja työnohjausta yhteistyössä yhdistysten, hankkeiden ja seurakuntien kanssa.

Aijjoos-kumppanuushankkeen (2008-2012) loppuraportti